TÌM PHÂN SỐ CÓ TỔNG TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ BẰNG 25, MẪU SỐ LỚN HƠN TỬ SỐ 7 ĐƠN VỊ

Kiểm tra tính đúng sai của từng đáp án, phụ thuộc vào tính chất đều nhau của cặp phân số (dfracab = dfraccdleft( b,d e 0 ight)) nếu (ad = bc)


Đáp án A: vày ( - 2.10 e 4.5) yêu cầu (dfrac - 25 e dfrac410)

( Rightarrow ) A sai.

Bạn đang xem: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25, mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Đáp án B: vị (left( - 2 ight).15 = left( - 6 ight).5 =-30) đề xuất (dfrac - 25 = dfrac - 615)

( Rightarrow ) B đúng.

Đáp án C: (left( - 2 ight).15 e 6.5) bắt buộc (dfrac - 25 e dfrac615)

( Rightarrow ) C sai.

Đáp án D: bởi vì (left( - 2 ight).left( - 10 ight) e left( - 4 ight).5) đề xuất (dfrac - 25 e dfrac - 4 - 10)

( Rightarrow ) D sai.


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Xem thêm: Mã Lực Là Gì? 1 Mã Lực Bằng Bao Nhiêu Kw, W 1 Mã Lực Bằng Bao Nhiêu Kw


Bài tập tất cả liên quan


Mở rộng định nghĩa phân số. Phân số đều bằng nhau Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Viết phân số âm năm phần tám.


Trong những cách viết sau đây, cách viết nào đến ta phân số:


Phần tô color trong hình sau biểu diễn phân số nào?


*

Hãy viết phép phân tách sau đưới dạng phân số:$left( - 58 ight):73$


Phần tô màu sắc trong hình sau biểu diễn phân số nào?


*

Phân số nào dưới đây bằng cùng với phân số (dfrac - 25?)


Chọn câu sai?


Tìm số nguyên (x) biết (dfrac3515 = dfracx3?)


Điền số phù hợp vào khu vực chấm $dfrac1590 = dfrac5...$


Cho tập (A = left 1; - 2;3;4 ight\). Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu mã số nằm trong (A) mà gồm tử số khác mẫu số và tử số trái lốt với mẫu mã số?


Viết(20,dm^2) bên dưới dạng phân số với đơn vị chức năng là mét vuông.


Cho những phân số: (dfrac1560;dfrac - 75;dfrac615;dfrac28 - 20;dfrac312)

Số cặp phân số bằng nhau một trong những phân số bên trên là:


Cho biểu thức (C = dfrac112n + 1) . Tìm toàn bộ các quý hiếm của $n$ nguyên để quý hiếm của $C$ là một số tự nhiên.


Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của (n) để (dfrac94n + 1) đạt giá trị nguyên.


Tổng những số (a;b;c) thỏa mãn (dfrac69 = dfrac12a = dfracb - 54 = dfrac - 738c) là:


Tính tổng những giá trị (x in Z) hiểu được ( - dfrac11137
*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát