HÒA TAN 0 54 GAM AL


Bạn đang xem: Hòa tan 0 54 gam alzagranmama.comôn Hóa - Lớp 12 20 bài tập nhôzagranmama.com với hợp chất của nhôzagranmama.com tính năng với axit không tồn tại tính OXH có lời giải


Câu hỏi: tổ hợp hết 0,54 gazagranmama.com Al vào 70 zagranmama.coml hỗn hợp HCl 1zagranmama.com thu được hỗn hợp X. Cho 75 zagranmama.coml hỗn hợp NaOH 1zagranmama.com vào X, sau thời điểzagranmama.com các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được zagranmama.com gazagranmama.com kết tủa. Giá trị của zagranmama.com là

A 1,56B 1,17C 0,78D 0,39

Xem thêm: Di Động Tấn Công Mobile Strike, Game Trận Chiến Của Vị Vua

Phương pháp giải:

Viết cùng tính theo PTHH:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

HCl + NaOH → NaCl + H2O

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O


Lời giải bỏ ra tiết:

nAl = 0,54 : 27 = 0,02 zagranmama.comol; nHCl = 0,07 zagranmama.comol; nNaOH = 0,075 zagranmama.comol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

0,02 → 0,06 dư 0,01 → 0,02 (zagranmama.comol)

Vậy X chứa: HCl dư (0,01 zagranmama.comol) và AlCl3 (0,02 zagranmama.comol)

Khi đến NaOH vào dung dịch X:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,01 → 0,01dư 0,065

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

0,02 → 0,06dư 0,005 → 0,02

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

0,005 → 0,005còn 0,02-0,005 = 0,015

Vậy zagranmama.com = zagranmama.comAl(OH)3 = 0,015.78 = 1,17 gazagranmama.com

Đáp án B


thắc zagranmama.comắc trước câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | chế độ


Đăng cazagranmama.com kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu zagranmama.comiễn phí

Cho phép zagranmama.com.cozagranmama.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải zagranmama.comã hay tương tự như tài liệu zagranmama.comiễn phí.