CÁC CÁCH SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

Câu So sánh là điểm ngữ pháp khôn cùng thông dụngdướitiếng Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng từ quốc tế, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp cho bạn tăng điểm cùng tạo tuyệt vời về khả năng ngôn ngữ của bạn đối cùng với giám khảo hay fan đối thoại.

Bạn đang xem: Các cách so sánh trong tiếng anh

So sánh là một phần ngữ pháp đượcdùngrất thịnh hành và quan liêu trọngdướitiếng Anh tiếp xúc cũng nhưdướimột sốkỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu so sánh đượcdùngrất nhiều và phổ biến. Cùng zagranmama.comkhám phácáckiến thức về dạng câu này nhé.

Trước lúc đi vàokhám phácông thức của câu đối chiếu thì bọn họ cần tách biệt tính/ trạng từ bỏ ngắn cùng tính/ trạng trường đoản cú dài. Hãy cùng zagranmama.comtìm hiểutoàn bộmột sốdạng của câu đối chiếu nhé!


Nội dung chính


I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính tự ngắn:Các loạitính từ có 1 âm máu (VD: short, tall, long, etc.)Tính từ tất cả 2 âm ngày tiết đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính từ bỏ dài:nhữngtính từ tất cả 2 âm tiết ko bao gồmnhữngtừ tất cả đuôi đề cập trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính từ gồm 3 âm tiết trở lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)Tính từ sệt biệt:nhữngtính từchấm dứtbằng đuôiedkhi chuyển sangnhữngdạng đối chiếu hơn, nhất, ta thêmmore, mostnhư tính từ nhiều năm (VD: pleased – more pleased – most pleased)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta so sánh khi 2 vật, 2 người, 2 nhóm đối tượng người dùng có thuộc tính chất.

VD: độ cao, chiều dai, độ xinh đẹp, tuổi tác, v…v…

1. đối chiếu bằng (Equality)

So sánh ngang bằng đượcdùngkhi so sánh giữa nhị người, nhì vật, hai việc hoặc nhì nhóm đối tượng người dùng cùng tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. As

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:

My oto is as new as your car.My car is not as new as your car.

Lưu ý: sauasphải là 1 trong đại tự nhân xưng công ty ngữ, ko được là 1 trong những tân ngữ,do đónhữngbạnchẳng thểnói là

My car is as new as you.

Mà cần là:


*
*
*
Công thức so sánh bội số
So sánh bội số là so sánh: bằng nửa (half), gấp hai (twice), gấp tía (three times),…Không được sử dụng so sánh hơn kém nhưng mà sử dụng so sánh bằng, khi đối chiếu phải khẳng định danh từ là đếm được hay là không đếm được, do đằng trước chúng có many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa đắt hơn gấp 2 lần so với các sách khác.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred đã nạp năng lượng sò gấp 3 lần đối với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1. So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp rất nhiều lần (twice), gấp bố (three times)…

Ở dạng đối chiếu này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng với phải xác định được danh từ là đếm được hay là không đếm được.

Xem thêm: Những Nhà Văn Nổi Tiếng Thế Giới, Top 30 Nhà Văn Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy…chỉ được dùng trong văn nói,không được sử dụng trong văn viết.

Ví dụ:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với 1 tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + & + adj + erLong adj:S + V + more và more + adjVí dụ:

The weather gets colder và colder

3. So Sánh hơn hèn không cần sử dụng “than”

Phải có“the” trước tính từ hoặc trạng tự so sánh. để ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Hay trong câu sẽ sở hữu được cụm từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

Bài tập 1: chấm dứt câu bằng dạng so sánh đúng của động từ trong ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 2: Viết lại những câu sau bước đầu bằng từ mang đến trước sao cho nghĩa không nạm đổi.

This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve…………………………..I’ve never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anybody as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. Good B. Well C. Better D. Best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. So B. As C. Than D. More3. Sam is the ……………………..student in my class.A. Tall B. Most all C. Taller D. Tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. As/as B. More/as C. As/than D. The/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by car.A. So B. As C. More D. A & B are correct6. The test is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. As/as B. So/as C. More/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. More fast B. Fast than C. Faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. Well B. More good C. Better D. More well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. Most B. Less C. As D. So

10. My salary is ……………………..his salary.A. High B. More high C. Higher than D. More higher than11. He works ……………………..we do.A. Harder B. As hard as C. More harder D. So hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.A. So tall as B. Tall than C. The tallest D. More tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. Cheap than B. More cheap C. The cheapest D. Cheaper than14. I know him …………………….than you do.A. Better B. More well C. Good D. The best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. More/as B. So/so C. So/as D. The/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. Good B. Best C. Well D. The best17. I ran ……………………. Than Tom.A. More fast B. Faster C. Fast D. The fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. More well B. Best than C. Better than D. Better

19. Ann is 18 years old. Sue is 20 years old. Ann is ……………………..Sue.A. Older than B. Younger than C. Older D. Younger20. Nobody can cook as ……………………..as my mother.A. Well B. Best C. Good D. Better

Bài tập 4: Viết lại câu cùng với từ đến sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger …………………………………………………………………2. We mix off soon. We will arrive soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants to travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet him much. I hate him much→ The more …………………………………………………………………….9. My quái thú works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants to lớn spend much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much và people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………