BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH LỚP 3

Đối cùng với các bé nhỏ lớp 3 thì vấn đề phát triển tài năng nghe nói là điều vô cùng quan trọng, để phát triển kĩ năng của trẻ con một cách công dụng nhất thì ngoài những bài tập cơ phiên bản còn đều dạng bài tập giờ Anh lớp 3 nâng cao giúp bé xíu rèn luyện và nâng cấp khả năng của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao tiếng anh lớp 3

Dưới đây nuôi bé đúng đã tổng đúng theo 2 bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cải thiện ghép lại thành 2 đề thi hoàn hảo với phần đa dạng bài bác tập nâng cao phổ trở nên nhất đến trẻ, các bố mẹ có thể in ra nhằm học cùng trả .

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao số 1 

I. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. And D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ….re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice khổng lồ meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… khổng lồ …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. Và you C. And D. Bye

II. Thêm chữ cái để chế tác thành trường đoản cú đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en to me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice khổng lồ meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

Xem thêm: Thời Đại Võ Lâm - Xem Phim Truong Le Hong Kong Thuyet Minh

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng hợp bài bác tập giờ Anh lớp 3 cải thiện số 2

III. Nối cặp từ tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Open 8. Cat 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Nhỏ mèo d. Từ biệt e. Bảng

f. Số 9 g. Viên tẩy h. Xin xin chào i. Nhỏ bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 cho 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp xếp các từ để sản xuất thành câu đúng: ( 18 câu )

127. & Tim. / Jane / is / This /

———————————————————

128. Is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. Are / the school gate. / at / Peter and Mary /

———————————————————

130. Is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. Am / hungry now. / I

———————————————————

132. Chair / It / is / a /

———————————————————

133. Is / my / This / book./

———————————————————

134. Your / name ? / What’s /

———————————————————

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t lượt thích /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / lớn /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / lớn / please. / class, /

———————————————————

144. Song. / Sing / a /

Tổng hợp bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cải thiện số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào từ không giống với đông đảo từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Mở cửa C. Và D. Play

9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed & two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm với sửa lại lỗi sai cho các câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc phát âm đoạn văn sau, rồi vấn đáp các thắc mắc dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms và a kitchen. The living room has a table, six chairs and a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens & bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc thích hợp cho những câu trả lời sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp cùng viết thành một câu hoàn hảo đúng ngữ pháp làm sao cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: sắp tới xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen and 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ vị you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen and two books in the desk

37/ Nam & Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer and a ruler

48/ How many new book vì they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big and nice

Trên đó là các dạng phổ biến, ngoài những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cải thiện này ra các bố mẹ cũng hoàn toàn có thể tham khảo những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cơ bản phổ trở thành tại đây bài viết Bài Tập giờ Anh Lớp 3 – 5 Dạng bài bác Tập Theo Sách Mới